Akademik Kadro

Mustafa ÇOLAK
Bölüm Başkanı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr., Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Müdür, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Eğitim: Ph.D 1999, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Birinci Dünya Savaşı’nda Alman İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk-Alman İttifakı, İttihat ve Terakki Cemiyeti.
Seçilmiş Çalışmaları: “XVI. Başlarında Merzifon Kazası (1515-1520)” adlı (1991) yüksek lisans ve “Alman arşiv belgelerine göre Alman İmparatorluğu’nun doğu politikası çerçevesinde Kafkasya politikası (1914-1918)” adlı (1999) doktora tezlerini yazdı. Savaşanların Gözüyle Türk-Alman İttifakı 1914-1918 (2018), Enver Paşa: Komitenin Kahramanı (2019), Talat Paşa: Komitenin Ruhu (2020) yayınlanmış kitap ve editörlük çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1505
Mustafa Çolak Academia Hesabı, YÖKSİS CV


Ayhan Nuri YILMAZ

Doç. Dr., Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2012, İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Avrupa Birliği, Türk Cumhuriyetleri, Yumuşak Güç, Ombudsman Sistemi, Kamu Diplomasisi, Milli Kültür ve Kimlik.

Seçilmiş Çalışmaları: “Avrupa Topluluğu’na Uyum Sürecinde Türk Bankalarının Karşılaşabileceği Sorunlar” (1992) adlı yüksek lisans tezi ile “21. Yüzyılda Avrasya’daki Oluşumlar ve Türkiye’nin AB Alternatifleri Bağlamında Türk Birliğinin Olabilirliği” (2012) adlı doktora tezini yazdı. “İpeğe Sarılmış Çelik: Türkiye’nin Yumuşak Gücü ve Kamu Diplomasisi” (2019) başlıklı bir kitap yayınının yanı sıra, “1990’lı Yıllarda Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki İlişkiler” (2020), “2000’li Yıllarda Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri Arasındaki İlişkiler” (2019), “Ombudsman System in the World and a Case Study: Netherlands Experiences and Turkey’s Situation” (2015), “Soft Power Potentials of European Union and Turkey: A Comparative Analysis” yayınlanmış kitap bölümü ve makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 | 1519

Ayhan Nuri Yılmaz Academia Hesabı,


Rıfat KARAKOÇ
Bölüm Başkan Yardımcısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Doç. Dr., Siyasi Tarih Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D 2017, Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Türk Siyasal Hayatı, Siyaset Sosyolojisi.

Seçilmiş Çalışmaları: “Parti İçi Demokrasi: Türkiye, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri Karşılaştırması” başlığıyla tamamladığı doktora tezi aynı adla Gazi Kitabevi’nden 2017 yılında yayımlandı. “1982 Anayasası’nın Siyasi Partilere İlişkin Düzenlemeleri Üzerine Bir Değerlendirme” (2013), “Türkiye’de Siyasi Partilerin Mali Denetimi” (2018), “1982 Anayasası’na Göre Siyasi Partilerin Kapatılması Rejimi” (2020), “Yeni Bir Siyasi Parti Tipolojisi: Korsan Parti ve İsveç Korsan Partisi Örneği” (2018), “Türkiye’de Siyasi Partilerin Milletvekili Adaylarını Belirleme Usulleri: AK Parti, CHP, MHP Örnekleri” (2020), “Demokrasi Anlayışında Yeni Bir Yaklaşım: Müzakereci Demokrasi” (2020), kitap bölümü, makale ve bildirilerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1533
YÖKSİS CV


Eda KUŞKU SÖNMEZ

Doç. Dr., Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2013, Sabancı Üniversitesi

Araştırma Alanları: Türk Dış Politikası, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Uluslararası Kurumlar.

Seçilmiş Çalışmaları: “An Empirical Study of Lobbying Success in the Context of Turkey’s Accession Negotiations with the European Union” (2013) isimli doktora tezini yazmıştır. “Dynamics of Change in Turkish Foreign Policy: Evidence from High-Level Meeting of AKP Government” (2019), “Regional Cooperation in the Black Sea Basin: What Role for City Diplomacy?” (2014), “Pandora’nın Kutusu Açıldı: Soğuk Savaş Sonrası İç Çatışmalar ve İç Savaşlar” (2021), “Turkey’s Changing Transatlantic Relations” (2021) kitap bölümü ve makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055

YÖKSİS CV


İbrahim YILMAZ
Dr. Öğretim Üyesi, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı, Yönetim Bilimleri

Eğitim: Ph.D 2016, King’s College London

Araştırma Alanları: Anayasa ve Siyasal Kurumlar, Kentsel-Yerel Siyaset, Seçim Sistemleri.

Seçilmiş Çalışmaları: “Analyse the Market Failure Framework in relation to the the Publicly Funded Broadcasting Services and assess its worth as a justification for government intervention in the digital era” isimli yüksek lisans ve “The Role of Political Connections in the Turkish Banking Sector” isimli doktora tezlerini yazdı. “Seçim Sistemlerinin Etkin Parti Sayısı ve Orantısızlık Derecesine Etkisi: Türkiye Örneği, 1950-2018 (2020), Impact of Privatization on Refuse Collection: Review of Theoretical and Empirical Studies (2019), Can Market Failure Explain the Existence of Publicly Funded Broadcasting Service in the Digital Era? (2018), Politilcally Connected Firms: A Review (2018) seçilmiş makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1545
YÖKSİS CV


Mehmet Talha PAŞAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Başkanı, Siyaset ve Sosyal Bilimler

Eğitim: Ph.D 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Karşılaştırmalı Siyaset, Din-Siyaset İlişkisi.
Seçilmiş Çalışmaları: “İran Devrimi ve Şiiliğin Tarihselliği” (2014) adlı yüksek lisans tezi ile “Din-Siyaset İlişkisinin Kurumsallaşması: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği” (2019) adlı doktora tezini yazdı. İslam Devrimi Nedir? 1979 İran Örneği (2019), Nationalist Hegemony over Islamist Dreams: Who Were Shariati and Maududi (2013), Foreign Policy Begins at Home (2013) yayınlanmış makale ve tercümelerinin bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1538
Talha Paşaoğlu Academia Hesabı, YÖKSİS CV


Burcu DEĞİRMENCİOĞLU

Dr. Öğretim Üyesi, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2022, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Araştırma Alanları: Devlet Teorisi, İnsan Hakları Hukuku, Anayasa Hukuku, Kişisel Veriler Hukuku, Egemenlik Teorileri.

Seçilmiş Çalışmaları: “John Locke’un İhtilal Teorisi Bağlamında ‘Arap Baharı’ Sürecinin Değerlendirilmesi” (2016) adlı yüksek lisans tezi ve “Westphalian Modelden Bugüne Egemenliğin Dönüşümü Bağlamında Yeni Dünya Düzeninin İnşası” (2022) başlıklı doktora tezini yazdı. Yayınlanmış diğer bazı çalışmaları; Burcu DEĞİRMENCİOĞLU. (2019). “Amerika Birleşik Devletleri’nin Uluslaşma Sürecinde J. J. Rousseau’nun Sivil Din Önerisinin Hayata Geçirilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan, Özel Sayı, 21, s.2001-2031. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU. (2022). “Klasik Egemenlik Anlayışında Bir Kırılma: ‘Pozitif Yükümlülük Doktrini’ ve Türkiye’ye Yansıması”. İnsan Hakları Yıllığı, 39, s.53-102. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU. (2016). John Locke’un İhtilal Teorisi Bağlamında “Arap Baharı” Sürecinin Değerlendirilmesi. Ankara: Adalet Yayınevi.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055

Burcu Değirmencioğlu Academia, YÖKSİS CV


Sinan ÖZTEKİN
Araştırma Görevlisi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D. Hacettepe Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Siyaset Sosyolojisi, Siyasal İletişim, Türk Siyasal Hayatı.
Seçilmiş Çalışmaları:
8. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Kongresi’nde “Carl Schmitt’in ‘Siyasal’ Kavramına ve Parlamento Düşüncesine Genel Bakış” (2019) başlıklı bildiriyi sunmuştur. Yüksek lisansını “Dini Cemaat-Siyasal Parti İlişkisi Bağlamında İskenderpaşa Cemaati-Refah Partisi Örneği” (2022) başlıklı tezle Kocaeli Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Anabilim Dalında doktora çalışmasına devam etmektedir. 

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, B210
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1567

Sinan Öztekin Academia, YÖKSİS CV


Mücahit ARIKAN
Araştırma Görevlisi, Kentleşme ve Çevre Anabilim Dalı

Eğitim: M.A. Süleyman Demirel Üniversitesi (Devam ediyor)

Araştırma Alanları: Kentleşme ve Çevre Sorunları, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm, Kent Planlama, Yerel Yönetimler.

Seçilmiş Çalışmaları:  2015 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden, 2018 yılında ise Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen uluslararası CIEP konferansında “Üniter Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimlerin Yapısı ve Türkiye’ye Uygulanabilirliği” başlıklı bildiriyi sunmuştur.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A318
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055

YÖKSİS CV

 

 

 

 

Öğrenci Destek Hattı